آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایره المعارف پزشکی برای همه

علیرضا منجمی

واژه نامه پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پاسخ به شبهات کلامی: امامت

محمدحسن قدردان

امامت - دفاعیه ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

شمس الدین محمد حافظ

شعر فارسی - قرن 8 ق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تمدن مایا

پاتریشیا نتسلی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گروه های خونی

پیتر آدامو

سلامتی -خون

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثبت نگری در زندگی و محیط کار

برایان تریسی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آینده خود را بسازید

برایان تریسی

موفقیت -موقعیت شغلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علم در قرن بیستم

هری هندرسون و لیزا یونت

علوم-تاریخ-نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهشت فراموش شده:قدر پدر و مادر خود را بیشتربدانید

مهدی خدامیان آرانی

والدین و فرزندان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هستي حميدي

1388/11/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسراء عبيات

1379/11/24

دبستان پسرانه سما

علي مزرعه

1389/11/28

دبستان پسرانه سما

اروين اقاسي زاده

1389/11/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي مقتدايي منش

1390/11/26

دبستان پسرانه سما

آريو والي زاده

1389/11/30