آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گروه پنج نفره و کولی ها

انید بلیتون

داستان های لاتین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگذاری

جی پی واسوانی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کبوتر توی کوزه

هوشنگ مرادی کرمانی

نمایشنامه های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگذاری

جی پی واسوانی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصویری از یک زندگی

مظفر سربازی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسفندیار و روئین تن (قصه های شاهنامه)

به روایت آتوسا صالحی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشنامه مدرسه ، پزشکی و سلامت

بابک اعتمادی

دایره المعارف پزشکی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیا کتاب بخوانیم

جواد محدثی

مطالعه و فراگیری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسفندیار و روئین تن (قصه های شاهنامه)

به روایت آتوسا صالحی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کبوتر توی کوزه

هوشنگ مرادی کرمانی

نمایشنامه های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

به دنبال کاغذ اخبار

لی لی فرهادپور

روزنامه -تاریخ ایران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

مهرشاد جاوي ميكانيكي

1381/02/08

هنرستان پسرانه سما

ابوالفضل خميسي

1380/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شاه حسيني

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شهبازي

1390/02/07

هنرستان پسرانه سما

محمدامين لب خنده

1381/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمين بني تميم

1382/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دريا اماني

1384/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي باوي

1389/02/05