آخرین اخبار مدارس


16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرای عمومی:مبانی، اعتبار، قلمرو

محمود حکمت نیا

اسلام و حکمت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی زنان

کارن هورنای

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یوگا

جیمز هویت

ورزش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آسمانی ترین عشق

مهدی خدامیان آرانی

چهارده معصوم -احادیث

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان ظهور

مهدی خدامیان آرانی

مهدویت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آفتاب در حجاب

مهدی شجاعی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیا کتاب بخوانیم

جواد محدثی

مطالعه و فراگیری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فلفل،چهارده داستان طنز

نجیب محفوظ

داستان های طنز عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوار

هواس هوفر

داستان های آلمانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

آداب معاشرت-ایران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محمدحسين حسين پوربهبيد

1380/09/25

دبستان پسرانه سما

ايليا بيت سوده

1387/09/27

دبستان دخترانه سما

آنيتاسادات توحيدي منش

1390/09/27

هنرستان پسرانه سما

رضا الهايي

1380/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده رانيا

1382/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشين نادري

1384/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر ساكي

1382/09/29