آخرین اخبار مدارس


21 مهرهنرستان پسرانه سما

18 مهرهنرستان پسرانه سما

17 مهرهنرستان پسرانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 مهرهنرستان پسرانه سما

15 مهرهنرستان پسرانه سما

07 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های دلنشین

کاظم سعید پور

داستان های موضوعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تمدن مایا

پاتریشیا نتسلی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گروه های خونی

پیتر آدامو

سلامتی -خون

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مصریان باستان و همسایگانشان

ماریان بروایدا

مصر - تمدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

احکام آراستگی ظاهری

محمد تقی رکنی لموکی

فقه-رساله علمیه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه های خونی

پیتر آدامو

سلامتی -خون

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی

ماری برامبرگ

زبان انگلیسی-واژگان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پندهای قندپهلو

گردآورنده حسین شکرریز

داستان های اخلاقی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثبت نگری در زندگی و محیط کار

برایان تریسی

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي بابادي

1389/07/24

دبستان پسرانه سما

مجتبي حرزي

1389/07/23