آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

افسانه های ملل

هروس شبانی

افسانه های ملل

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخ پزشکی

لیزا یونت

تاریح های علم طب

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امیل

ژان ژاک روسو

اموزش و پرورش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

101 مساله ی فلسفی

مارتین کوهن

فلسفه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 ازمون برای شناخت دیگران

میشل فرانسواز گولکن

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مانیتیسم شخصی

پل ژاگو

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)