آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه استخوان ها و ماهیچه ها

محمد علی شمیم

استخوان ها

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20ازمون برای شناخت خود

میشل و فرانسواز گولکن

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

هنرستان پسرانه سما

آموزش فیزیک دهم قلم چی

گروه مولفان

آموزش فیزیک دهم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه جانوران

محمد علی شمیم

ویژگی های جانوران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

افسانه های ملل

هروس شبانی

افسانه های ملل

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنر

دکترعلی شریعتی

اخلاقی تربیتی اعتقاد

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مانیتیسم شخصی

پل ژاگو

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روژين نفرسفيددشتي

1379/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار مماند

1381/01/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيانا كتاني

1380/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن آريان

1383/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه آبادي نيا

1379/01/08

هنرستان پسرانه سما

سجاد جامعي

1380/01/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رضوي راد

1388/01/08