آخرین اخبار مدارس


20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه استخوان ها و ماهیچه ها

محمد علی شمیم

استخوان ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنر

دکترعلی شریعتی

اخلاقی تربیتی اعتقاد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه جانوران

محمد علی شمیم

ویژگی های جانوران

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

101 مساله ی فلسفی

مارتین کوهن

فلسفه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

هنرستان پسرانه سما

آموزش فیزیک دهم قلم چی

گروه مولفان

آموزش فیزیک دهم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امیل

ژان ژاک روسو

اموزش و پرورش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تکنیک های طلایی کامیابی در درس و امتحانات زندگی

محسن مرتضوی

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنيا باوي

1382/12/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب تلخ

1379/12/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سندس سعيدي

1382/12/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا رضازاده

1381/12/15

دبستان پسرانه سما

برديا صادقي

1387/12/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيرين جعفرزاده توچاهي

1381/12/14

دبستان پسرانه سما

عرفان سهرابي

1390/12/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيانا شفيعي مطلق

1379/12/13