آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی جلد اول

جعفر ابراهیمی

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخ پزشکی

لیزا یونت

تاریح های علم طب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مانیتیسم شخصی

پل ژاگو

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امیل

ژان ژاک روسو

اموزش و پرورش

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه جانوران

محمد علی شمیم

ویژگی های جانوران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

افسانه های ملل

هروس شبانی

افسانه های ملل

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 ازمون برای شناخت دیگران

میشل فرانسواز گولکن

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شادي سقازاده

1380/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شاداب صفري فروشاني

1378/04/08

هنرستان پسرانه سما

محمدرضا سعيداوي

1380/04/03

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا عطارصحراگرد

1389/04/01

دبستان پسرانه سما

طاها طاهري سرتنگ

1388/04/07

دبستان پسرانه سما

رايان مزرعه

1390/04/07

هنرستان پسرانه سما

توفيق گطعاوي

1379/04/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي مرادي كرد

1387/04/08