آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی جلد اول

جعفر ابراهیمی

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب سفید ویژه مدارس

کانون اگهی و تبلیغات یسنا

اموزش

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه جانوران

محمد علی شمیم

ویژگی های جانوران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تکنیک های طلایی کامیابی در درس و امتحانات زندگی

محسن مرتضوی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه استخوان ها و ماهیچه ها

محمد علی شمیم

استخوان ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

در یک قدمی طلا

شارون لشتر

موفقیت در کسب و کار

هنرستان پسرانه سما

آموزش فیزیک دهم قلم چی

گروه مولفان

آموزش فیزیک دهم

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مژگان ميرزائي

1378/03/08

دبستان پسرانه سما

پارسا خسروي

1390/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه كعبي

1381/03/08

هنرستان پسرانه سما

سجاد مزرعه

1380/03/02