آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان پسرانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال کاغذ اخبار

لی لی فرهادپور

روزنامه -تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثبت نگری در زندگی و محیط کار

برایان تریسی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روانشناسی زنان

کارن هورنای

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آن روزهای نامهربان (یاد رنج هایی که بردیم...)

فاطمه جلالوند

ایران - خاطرات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیا کتاب بخوانیم

جواد محدثی

مطالعه و فراگیری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رنسانس

جیمز کوریک

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

المراقبات فی اعمال السنه

میرزا جواد ملکی

دعاها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه های خونی

پیتر آدامو

سلامتی -خون

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوار

هواس هوفر

داستان های آلمانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آینده خود را بسازید

برایان تریسی

موفقیت -موقعیت شغلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

عليرضا حق شناس هفشجاني

1379/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ترمه سلطاني هفشجاني

1380/11/08

هنرستان پسرانه سما

علي حميدي

1379/11/08

دبستان پسرانه سما

يزدان فرهادي

1388/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خديجه كنعاني نژاد

1379/11/03

هنرستان پسرانه سما

سيدكيهان بزاز

1379/11/08

هنرستان پسرانه سما

حسين كياني

1379/11/08

دبستان پسرانه سما

ياسين اسدي

1389/11/08