آخرین اخبار مدارس


21 مهرهنرستان پسرانه سما

18 مهرهنرستان پسرانه سما

17 مهرهنرستان پسرانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 مهرهنرستان پسرانه سما

15 مهرهنرستان پسرانه سما

07 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 راز موفقیت و آرامش درون

وین دایر

آرامش ذهن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکیم ژنده پوش در ترجمان احوال معلم ثانی (فارابی)

محمد صلواتی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پاسخ به شبهات کلامی: امامت

محمدحسن قدردان

امامت - دفاعیه ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چهارده اختر تابناک : زندگانی 14 معصوم (ع)

احمد احمدی بیرجندی

چهارده معصوم- سرگذشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آسمانی ترین عشق

مهدی خدامیان آرانی

چهارده معصوم -احادیث

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایره المعارف پزشکی برای همه

علیرضا منجمی

واژه نامه پزشکی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصریان باستان و همسایگانشان

ماریان بروایدا

مصر - تمدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پاسخ به شبهات کلامی: امامت

محمدحسن قدردان

امامت - دفاعیه ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

آداب معاشرت-ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کوه نامه زاگرس مرکزی در شمال دزفول

غلامحسین حسن پور

کوه ها - ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

احکام آراستگی ظاهری

محمد تقی رکنی لموکی

فقه-رساله علمیه

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مجتبي حرزي

1389/07/23

دبستان پسرانه سما

اميرعلي بابادي

1389/07/24