آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مانیتیسم شخصی

پل ژاگو

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی جلد اول

جعفر ابراهیمی

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 ازمون برای شناخت دیگران

میشل فرانسواز گولکن

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

هنرستان پسرانه سما

آموزش فیزیک دهم قلم چی

گروه مولفان

آموزش فیزیک دهم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

افسانه های ملل

هروس شبانی

افسانه های ملل

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20ازمون برای شناخت خود

میشل و فرانسواز گولکن

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدامين سلامات

1386/06/04

هنرستان پسرانه سما

دانيال كاظمي برومند

1379/06/06

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي پورعطيه

1388/06/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين رمضانيان

1378/06/04

دبستان پسرانه سما

ايليا نيك سرشت

1388/06/08

دبستان پسرانه سما

محمد شيرزاد

1388/06/01

هنرستان پسرانه سما

دانيال كاظمي برومند

1379/06/06