آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصویری از یک زندگی

مظفر سربازی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 راز موفقیت و آرامش درون

وین دایر

آرامش ذهن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

به دنبال مارکوپولو

ساندرین میرزا

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگذاری

جی پی واسوانی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیا کتاب بخوانیم

جواد محدثی

مطالعه و فراگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رنسانس

جیمز کوریک

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رباعیات حکیم عمر خیام (به دو زبان انگلیسی و فارسی

گردآورنده ابوالفضل میرباقری

شعر فارسی -قرن 5

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوه نامه زاگرس مرکزی در شمال دزفول

غلامحسین حسن پور

کوه ها - ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسفندیار و روئین تن (قصه های شاهنامه)

به روایت آتوسا صالحی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

به دنبال کاغذ اخبار

لی لی فرهادپور

روزنامه -تاریخ ایران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

ابوالفضل خميسي

1380/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شاه حسيني

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شهبازي

1390/02/07

هنرستان پسرانه سما

مهرشاد جاوي ميكانيكي

1381/02/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي باوي

1389/02/05

هنرستان پسرانه سما

محمدامين لب خنده

1381/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمين بني تميم

1382/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دريا اماني

1384/02/03