آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتهنرستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان ظهور

مهدی خدامیان آرانی

مهدویت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گناهان زبان در حکایت ها و روایت ها

معصومه بیگم آزرمی

زبان و اخلاق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسایه آرزوها

میترا شفقتیان

داستان فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

احکام آراستگی ظاهری

محمد تقی رکنی لموکی

فقه-رساله علمیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پندهای قندپهلو

گردآورنده حسین شکرریز

داستان های اخلاقی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصائب حضرت زینب (سلام الله علیها)

رضا موسی کاظمی نائینی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصریان باستان و همسایگانشان

ماریان بروایدا

مصر - تمدن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیوار

هواس هوفر

داستان های آلمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

المراقبات فی اعمال السنه

میرزا جواد ملکی

دعاها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آفتاب در حجاب

مهدی شجاعی

ادبیات نوجوانان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حميد سرخه

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي فرجي

1389/03/28

هنرستان پسرانه سما

سهيل اسماعيلي

1380/03/30

دبستان پسرانه سما

آراد ارشاد

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

سينا طرفي

1390/03/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانيا كوهبائي

1384/03/31

هنرستان پسرانه سما

محمد سياحي

1380/03/30