آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کبوتر توی کوزه

هوشنگ مرادی کرمانی

نمایشنامه های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پری دریایی و 28 داستان

هانس کریستین آندرسون

داستان های دانمارکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ریاضی کامل پایه نهم ٰ آموزش بهمراه مطالب تکمیلی

سرپرست مولفان: کریم کرمی

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علم در قرن بیستم

هری هندرسون و لیزا یونت

علوم-تاریخ-نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

گروه مولفین

مشاغل

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های دلنشین

کاظم سعید پور

داستان های موضوعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصویری از یک زندگی

مظفر سربازی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسفندیار و روئین تن (قصه های شاهنامه)

به روایت آتوسا صالحی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشنامه مدرسه ، پزشکی و سلامت

بابک اعتمادی

دایره المعارف پزشکی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي مقتدايي منش

1390/11/26

دبستان پسرانه سما

آريو والي زاده

1389/11/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسراء عبيات

1379/11/24

دبستان دخترانه سما

هستي حميدي

1388/11/28

دبستان پسرانه سما

اروين اقاسي زاده

1389/11/25

دبستان پسرانه سما

علي مزرعه

1389/11/28