آخرین اخبار مدارس


26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خانه دوست کجاست؟ (وقایع نگاری پشت صحنه فیلم نامه،

کیومرث پور احمد

فیلم نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غذا و تغذیه در آموزه های دینی و یافته های علمی

مصطفی آخوندی

تغذیه-جنبه های مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رنسانس

جیمز کوریک

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

المراقبات فی اعمال السنه

میرزا جواد ملکی

دعاها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثبت نگری در زندگی و محیط کار

برایان تریسی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دایره المعارف پزشکی برای همه

علیرضا منجمی

واژه نامه پزشکی

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پری دریایی و 28 داستان

هانس کریستین آندرسون

داستان های دانمارکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حکیم ژنده پوش در ترجمان احوال معلم ثانی (فارابی)

محمد صلواتی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال مارکوپولو

ساندرین میرزا

ادبیات نوجوانان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا وداي

1383/01/29

هنرستان پسرانه سما

مهدي سيلاوي زاده

1381/01/31

هنرستان پسرانه سما

عباس حسام پور

1381/01/26

دبستان پسرانه سما

محمدرضا خنيفر

1389/01/25

هنرستان پسرانه سما

عليرضا مرواني

1380/01/23